e-dessa society 

City of Edessa Official Site

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ & ΘΕΛΟΥΝ & ΜΠΟΡΟΥΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
. . (c) 2006. Δήμος Έδεσσας Που είμαστε;
Εδεσσα. Κοινωνία της Πληροφορίας. Δημόσια Διαβούλευση ο ο ο ο οο
  ΕΔΕΣΣΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.
   Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης
Μήνυμα Έκδοσης Οι λύσεις θέλουν λύτες. Οχι απαραίτητα δυνατούς. Το ξέρουμε ΚΥΡΙΟΙ ότι μας βάζετε να μιλάμε για τα αυτονόητα όταν ΑΛΛΟΥ δεν μιλάνε για δρόμους αλλά για αναπτυξιακά έργα. Η ώρα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. Σε τι σε δρόμους. Ειλικρινά μέσα από την διαδρομή θα είμαστε "σκληροί" με όλους.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ... 
Διαβάστε το πλήρες κείμενο (Ms Word 11,5MB)

(Δεξί Κλίκ \ Αποθήκευση ως ... (Save terget as)

Καταθέστε τις απόψεις σας για το θέμα

ΑΡΘΡΟ 1.

Το υφιστάμενο πλαίσιο ευρυζωνικότητας

1. Στρατηγική για την Ευρυζωνικότητα – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας

Στις 28/11/2000, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενέκρινε το Γ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) που προβλέπει διαρθρωτικές παρεμβάσεις για την περίοδο από 1/1/2000 έως 31/12/2006 (απόφαση Ε(2000)3405). Η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι ένας από τους ’ξονες του Γ΄ ΚΠΣ. Για την εκπλήρωση των στόχων του ’ξονα, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ε.Π. ΚτΠ), το οποίο όπως ισχύει σήμερα (βλέπε αναλυτικότερα επί του ΕΠ, στον διαδικτυακό τόπο www.infosoc.gr) αποτελεί σύνολο ολοκληρωμένων και συμπληρωματικών παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα.

 

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», έχει ήδη διαμορφώσει Στρατηγική για την Ευρυζωνικότητα με βασικούς στόχους:

 

·         Δημιουργία ανταγωνιστικών ευρυζωνικών δικτύων στην Ελληνική επικράτεια.

·         Διασύνδεση μεγάλου μέρους των φορέων δημόσιας διοίκησης, υγείας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

·         Αύξηση του ανταγωνισμού στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών με στόχο τη μείωση του κόστους.

·         Τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις περιοχές κατασκευής των δικτύων.

·         Δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε πολίτες μη ευνοημένων αστικών ή αγροτικών περιοχών

·         Κάλυψη των μακροπρόθεσμων τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας

·         Προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών.

·         Έμμεση ενίσχυση της βιομηχανίας παραγωγής περιεχομένου, αφού η διάδοση της ευρυζωνικότητας αποτελεί ικανή συνθήκη για τη διάδοση νέων, προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών.

 

H Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.ΚτΠ ενέκρινε το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π. καθώς και τα κριτήρια επιλογής πράξεων όπως ισχύoυν σήμερα (βλέπε αναλυτικότερα στον διαδικτυακό τόπο www.infosoc.gr)

Βασικοί στόχοι του Μέτρου 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  είναι:

•   η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδο΅ής ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης περιλα΅βανο΅ένων ΅ικρών πόλεων και ΅η αστικών ή απο΅ακρυσ΅ένων περιοχών καθώς και σε λιγότερο ευνοη΅ένες περιοχές που θα διευκολύνει την απελευθέρωση της αγοράς, θα αυξήσει τον ανταγωνισ΅ό και, παράλληλα, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών, ΅έσω της εξασφάλισης ΅ε ηλεκτρονικό τρόπο ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και ε΅πορικών  εφαρ΅ογών.

•   η προσαρ΅ογή στις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της νέας πρωτοβουλίας «eEurope 2005, An information society for all» όπου προβλέπεται η ενθάρρυνση ασφαλών υπηρεσιών, εφαρ΅ογών και περιεχο΅ένου που βασίζονται σε ευρέως διαθέσι΅ες ευρυζωνικές υποδο΅ές.

Ειδικότερα οι στόχοι που τίθενται στην πρωτοβουλία περιλαμβάνουν:

·         Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, καθώς και μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ, πρέπει να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση μέχρι το 2005

·         Ευρυζωνική πρόσβαση για  όλη την Δημόσια Διοίκηση μέχρι το 2005.

·         Ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές.

·         Εισαγωγή μέχρι το 2005 πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας με ευρυζωνική πρόσβαση.

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις παρέχουν νέες επιλογές σε όρους ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η εκπαίδευση από απόσταση, η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η διασκέδαση, η τηλε-διάσκεψη, το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα, λειτουργούν πιο αποδοτικά και είναι ενδεχομένως εφικτά μόνο μέσω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρονται από την ευρυζωνική πρόσβαση.

2. Η αγορά

Σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές εκτός των κύριων αστικών κέντρων, η γεωγραφική απομόνωση και η χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού καθιστούν μη συμφέρουσα την εμπορική επένδυση ανάπτυξης νέων ή αναβάθμισης υπαρχουσών ευρυζωνικών δικτύων. Αλλά και στις ημι-αστικές και αστικές περιοχές της περιφέρειας της χώρας, το εισοδηματικό επίπεδο των υποψήφιων χρηστών σε συνάρτηση με το υψηλό κόστος χρήσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών  καθιστούν εισέτι μη βιώσιμη την ανάπτυξη τέτοιων υποδομών παρότι εκτιμάται ότι η εμπορική βιωσιμότητα θα καταστεί εφικτή μελλοντικά όταν το κόστος από την μαζική διάδοση μειωθεί αρκετά. Ωστόσο μια τέτοια καθυστέρηση σε ένα τόσο κρίσιμο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τομέα θα οδηγήσει σε περαιτέρω απόκλιση από τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες.

ΑΡΘΡΟ 2.

Στόχος του Έργου

Βασικός στόχος του έργου είναι η υλοποίηση στο φυσικό επίπεδο (1) (ΟSI Layer 1), ενός επεκτάσιμου σε επίπεδο Δήμου  δικτύου αγωγών, οπτικών καλωδίων και οπτικών ινών, καθώς και πιθανών ασυρματικών ζεύξεων, ουδέτερου ως πρός τις τεχνολογίες μετάδοσης, τη διαχείριση και τον ανταγωνισμό. Δευτερεύον στόχος του έργου είναι ο έλεγχος ευρυζωνικής διασυνδεσιμότητας στο επίπεδο 2 μέσω εγκατάστασης και λειτουργίας περιορισμένου αριθμού ενεργών συσκευών σε επιλεγμένους κόμβους και δημόσιους χρήστες του δικτύου. Η υλοποίηση του εν λόγω έργου  απαντά σε βασικές προκλήσεις της Συνόδου Κορυφής της Λισσαβόνας και αποτελεί την απαραίτητη βάση για την ανάπτυξη υπηρεσιών και τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope2005) που εγκρίθηκε στη Σύνοδο της Σεβίλλης το 2002.

 

 

ΣΤΙΣ     ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
e-dessa society - Θέματα που απασχολούν την κοινωνία της πόλης 
Στο www.edessacity.gr Copyright (c) 2006-7 ΔΕΚΕ\EDP-MIS. All rights reserved.
Για την έκδοση συνεργάστηκαν(-ζονται) οι :
Γκουγιάννος Ηλίας, Κυριακού Ευάγγελος, Σαρηγκιόλης Θεόδωρος, Τεντζέρη Μαρία, Δέλλιου Κατερίνα